Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for SUNDS BORGERFORENINGEN

§1
Foreningens navn: Sunds Borgerforeningen (Stiftet 1917)

§2
Formål: At virke for Sunds sogn ved at fremme sammenhold om fælles opgaver, have øje for forbedringer og forskønnelser og i øvrigt være lydhør og bakke op om rimelige ønsker til fælles gavn.
Foreningen skal ligeledes fungere som lokalt talerør over for offentlige myndigheder og gennem samarbejde med kommunen være med til at sætte lokalpolitisk dagsordner overfor kommunen og få dem gennemført.

§3
§3 pkt. 1
Som medlemmer kan optages alle husstande og virksomheder i Sunds Sogn. Medlemskabet starter ved indbetaling af kontingent.
§3 pkt. 2
Fraflytter et medlem Sunds Sogn, ophører medlemskabet pr. d.d. Medlemskabet kan overdrages til nye beboer i husstanden.
§3 pkt. 3
Fraflytter eller lukker en virksomhed, ophører medlemskabet.
§3 pkt. 4
Ved indbetaling af kontingent modtager husstande et medlemskort, det gør virksomheder ikke.
§3 pkt. 5
Personer udenfor Sunds Sogn kan optages som passive medlem til samme kontingent som et husstands medlemskab koster, uden at modtage medlemskort og uden stemmeret.
§ 3 pkt. 6
Virksomheder uden for Sunds Sogn kan være støttemedlem uden stemmeret, til samme kontingent som øvrige virksomheder

§4
4 pkt. 1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår efter tur med 3 og 4 hvert andet år. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Der vælges 2 revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år med formandskab, kasserer og sekretær.
Medlemmer af bestyrelsen, suppleanter og revisorer skal være medlem af Sunds Borgerforening.
§ 4 pkt. 2
Fraflytter et bestyrelsesmedlem Sunds Sogn, udtræder denne med det samme af bestyrelsen og erstattes af en suppleant.

§5
Kontingentstørrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent gælder for at kalenderår.
Bestyrelsen vælger opkrævningsformen.

§6:
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§7

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling hvert år i januar kvartal.
Der indkaldes ved opslag på Borgerforeningens hjemmeside og på andre relevante medier der ses af så mange som muligt af Borgerforeningens medlemmer senest 10 dage før
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovmæssig indkaldt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst ¼ af medlemmerne fremsender skriftlig ansøgning herom.
Kun medlemmer der kan fremvise et medlemskort, er stemmeberettiget – dog kun én stemme pr. husstand ved stemmeafgivning.
Medlemskortet gælder husstanden

§8 Bestyrelsen administrerer juleudsmykning af byens gader.

§9: Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskabet i revideret stand til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag. (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleant
Valg af revisorer.
Eventuelt

§10
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
Midlerne må kun anvendes til foreningens arbejde.
Midlerne må aldrig blive genstand for deling blandt medlemmerne.

§11
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen vedtager bestemmelser om anvendelse af foreningens midler og formue, og forpligter i alle anliggender foreningen således, at den er berettiget til at afslutte retshandler på foreningens vegne, herunder underskrive kontrakter og dokumenter.

§12
Foreningens eventuelle formue skal ved foreningens eventuelle opløsning anvendes til et af de under §2 nævnte formål.