Om Sunds

SUNDS SØ ET AKTIVT ÅNDEHUL I MIDTJYLLAND

Sunds Sø ligger som et smukt åndehul i den store Karup hede flade. Søen er formentlig et dødsishul fra sidste istid. Tidligere gav søen et godt fiskeri, men i 1920erne begyndte sommerhusene at skyde frem omkring søen med et begyndende fritidsliv. I 1937 åbnede Herning Kommunes Søbad.

I ældre litteratur beskrives Sunds Sø som en fladbundet hede sø. Man formodede, at den var en såkaldt afblæsnings sø, dannet ved vinderosion. Boreprøver taget i 1947 viste imidlertid, at søen oprindelig har været temmelig dyb, hvorfor den nu anses for at være et dødishul. Tidligere havde fiskeriet i Sunds Sø en vis betydning og der kendes til flere retssager angående fiskerettigheder.
Søen har tidligere været en lille oase i det vidtstrakte hede landskab. I 1500-tallet lå hovedgården Kvalsholm, opkaldt efter Josva van Qualen, tæt ved søens sydlige bred, men efter Herningsholms opførelse i 1579 mistede gården betydning og blev underlagt Herningsholm. I kunsthistorien blev Sunds Vandmølle foreviget af hedemaleren Hans Smidth. På Smidths billede ses både den gamle vandmølle og en nyere hollandsk vindmølle. Flere lokale amatørmalere har interesseret sig for Sunds Vandmølle, der lå ved møllebækken mellem Gl. Sunds og søen.
I 1920erne blev Sunds Sø imidlertid rammen det begyndende friluftsliv, med sommerhuse, badeliv og søsport, idet de første sommerhuse opførtes ved søens bredder. Denne udvikling fik yderligere tilskyndelse med indretningen af Herning Kommunes Søbad i 1937. I dag er der omkring 300 sommerhuse ved Sunds Sø.
I dag er Sunds Sø en stor del af byens identitet og udgangspunkt for mange aktiviteter. Der findes roklub, sejlklub, kajak klub, lystbådehavn for byens borgere som give mulighed for at komme ud og nyde søen.

Sunds historisk set

Sunds som vi kender den i dag er præget af at byen var en stationsby fra 1906 og 65 år frem. Indtil da Bestod Sunds sogn af en samling områder og bebyggelser som f.eks. Sunds, Gammel Sunds, Linå, Thorup, Holingholt, Trælund og Røjen.
Jernbanen Herning – Viborg
Jernbanestrækningen Herning – Viborg blev anlagt ifølge lov af 27. april 1900 og åbnedes for driften 26. juni 1906.
Undervejs til Viborg kørtes igennem Nybo Billetsalgssted inden Sunds Holdeplads. Senere Ilskov Holdeplads, Karup Holdeplads, Frederiks Holdeplads, Skjelhøje Holdeplads og Bækkelund Holdeplads inden Viborg Station. Fra Viborg Station fortsatte banen til Aalestrup.
Man så i nærheden af Sunds Sø kirken fra 1897, vandmølle, andelsmejeri og mosestation. Simmelkær Kirke skimtedes til venstre. I 1960 var der planer om at nedlægge banen, som blev kaldt konebanen, da det som regel var en hustru til en jernbanearbejder, der passede ledvogterhusene med bommene. I 1971 stoppede man med personkørsel, og i 1977 også med godstransport. Sveller og skinner blev taget op for at disse kunne bruges andre stader. Derefter gik man i gang med at anlægge cykelsti på banelegemet. Stien fortsatte i første omgang til Karup og senere helt til Viborg. Stien bærer i dag navnet Alhedestien

Sunds Kirke.

Sunds Kirke er opført 1897 til afløsning af den gamle kirke fra ca. år 1200, beliggende samme sted som den nye kirke blev bygget. Den gamle kirke var faldefærdig og derfor nedrevet. Kirken findes første gang omtalt i bogen ”Ribe Oldemoder” – en ”samling af indkomster for Ribe Domkapittel og Bispestol”. Her nævnes den sammen med 16 andre kirker i Hammerum Herred. Den nye kirke blev efter 30 år for lille, så derfor gik man i gang med at udvide den, og den 12. marts 1944 blev kirken genindviet med en korsarm mod nord. Efterhånden blev kirken igen for lille, og der blev bygget en korsarm mod syd. Kirken blev taget i brug igen den 25. november 1984 efter at have været lukket i et halvt år. I 2013/2014 bliver kirken igen restaureret og et nyt orgel bliver installeret. Kirken bliver genåbnet i foråret 2014.

Sunds Kommune.

Indtil 1929 var Ilskov en del af Sunds-Ilskov kommune med sognerådsmedlemmer fra begge steder. I 1929 blev de skilt til 2 kommuner. 1.4.1970 blev de begge lagt sammen med Herning Kommune og 1.1.2007 blev endnu flere mindre kommuner lagt sammen i Herning Kommune. Herefter var der i Danmark kun 98 kommuner. Samtidig blev amterne nedlagt og slået sammen i regioner
Sunds Sø.
Der hvor Sunds Sø nu ligger, har der en gang været mark og stået en gård. Under nogle uoverensstemmelser mellem ejeren og en munk, som ville fortælle om kristendommen, lagdeder sig en blå tåge over gården. Man kunne høre bølgeslag, og da tågen lettede, var søen blevet til. På samme tid opstod Lindebjerg, som har samme mål i højden som søen har i dybden.
En mere sandsynlig forklaring er, at søen er opstået efter et dødishul, hvor isen så er smeltet.

Herning – Viborg-vejen (Cementvejen)

Med oprettelsen af ”Konebanen” var der opnået god forbindelse til omverdenen, men efterhånden som der blev mere trafik bl.a. af motoriserede køretøjer og vejen var i yderst kritisabel tilstand, var man nødt til at lave en ny vej. Ydermere var kartoffelmelsfabrikken oprettet, så der fra Ilskov til Karup skulle køres over Sunds, Simmelkær og Grove. Projektet blev startet i september 1934 og i juli 1936 kunne man åbne for trafik. I 1937 var vejen endelig færdig. Man kunne stadig høre mellemrummene mellem de firkantede cementblokke, men det blev lavet i 2014.