Referater

Generalforsamling 2023

Referat fra Borgerforenings generalforsamling 2023

Indlæg før generalforsamling:

Herning kommune og Herning Vand kom og holdt indlæg omkring kloakering og reetablering af Sunds Hovedgade.

Generalforsamlingen skulle i al hast flyttes til større lokaler på Søgaarden, på grund af stor opbakning.

Referat fra Generalforsamlingen:

Valg af Dirigent:

Camilla Bøgelund Bech blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens Beretning:

Aktiviteter:

Den årlige affaldsindsamling blev afholdt, dog med færre deltagere end sidste år, så vi håber på bedre opbakning næste år.

Sankt Hans arrangementet var igen godt besøgt, med fint vejr, og årets taler var Kirsten Kronborg medlem af Herning Byråd for SF

Der søges efter placeringer for informations tavler til opsætning i byen.

Første skridt til Trampesti til Sunds kommuneplantage er igangsat.

Presses på for at få lys på cykelstien til Herning

Velkomstpakke til tilflyttere er fortsat en succes – husk at melde til os når nogen flytter til byen.

Toiletbygning ved Søgaarden blev indviet

Der arbejdes med skiltning og bedre adgang til hundeskoven Øst for Ilskovvej.

Uddeling af initiativ pris:

Sunds Borgerforening uddelte 20.000, - kr. til den nye Paddle bane

Regnskab:

blev gennemgået og godkendt.

Valg til bestyrelsen:

På valg var:

Martin Bøgelund (modtager genvalg) Finn Mølgaard (modtager ikke genvalg), Almind Spelling (modtager ikke genvalg) og Anne Marie Christensen (modtager genvalg)

Valgt blev:

Martin Bøgelund

Anne Marie Christensen

Esper Knudsen

Kirsten Høgsbjerg Jensen

Som suppleant:

Betina Vestergaard Andersen

Revisorerne Jens Vind og Vagn Jørgensen  modtog også genvalg.

 

Generalforsamling 2022

Referat fra Borgerforenings generalforsamling 2022

Indlæg før generalforsamling:

Peter Byskov fra støtteforeningen for Søglimt bussen startede med et indlæg omkring Søglimt bussen og aktiviteter omkring bussen og dens drift. Støtte kontingent på 100 kr. er med til at støtte bussens drift så der blev opfordret til at blive støtte medlem.

Referat fra Generalforsamling 22. Marts 2022

Valg af dirigent:

Casper Holgersen blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning:

Aktiviteter i 2021

Affaldsindsamlingen havde stor tilslutning hvor knallertklubben sørgede for indsamling ude på landet.

Til Sankt Hans havde vi rekord mange mennesker ved søen. Der var mange veteranbiler, og hekse konkurrencer, Formand for Multicenter Sunds Lars Krogh holdt Sankt Hans talen.

Julegågaden var stor succes, men der må gerne blive flere deltagere på tur rundt om søen. Der var mere liv med sangerinde, Møldrups salgsvogn og gårdbutiks deltagelse ud over de sædvanlige deltagere.

Næste år bliver jule gågaden flyttet en uge frem. På grund af Sunds Kirkes 125års jubilæums fejring.

Projekter i 2021:

Lyset på stierne ved roklubben blev indviet, og tak til Sunds Elforsyning som støttede og sammen med en rest af byfornyelses penge og Borgerforeningens kassebeholdning blev det muligt at etablere lyset. Der kommer ud over det julelys i nogle af træerne i området.

Toilet ved DUI-huset på den østlige side af søen blev endelig færdig, det har taget tid og dialog med kommunen at få skiltning i orden og lavet det til et helårs åben-toilet.

Hundeskoven på den østlige side af Ilskov Vej ved Thorup. Her arbejdes der på skiltning, men parkeringspladsen er markeret.

Det rekreative område ved Søgaarden er næsten færdig. Kombineret madpakkehus og toiletbygning er næsten færdig. Ny badestrand er etableret så området bliver klar til gæster her til foråret. Og for øvrigt glæder vi os over Søgaardens renovering, feriehuse, mobile home plads og minigolf bane der gør området meget attraktiv.

Tilflyttere har der været mange af og der er blevet uddelt mange velkomst pakker. Velkomstpakker deles kun ud når vi får meldinger fra naboer eller andre der ved at der er udefra kommende folk der er flyttet til byen.

Medlemmer. Det er målet at få over 1000 husstande som medlemmer. Vi er i dag 450 medlemmer og 24 erhvervs medlemmer.

Skaterbane er et projekt der er blevet arbejdet med, men projektet er sat på hold på grund af risiko for støj klager, som har været problemet ved andre lignende projekter i kommunen.

Padelbane og området omkring det gamle stadion. Padeltennisbaner er på vej og bygges på to af tennisbanerne. Det er Multicenter Sunds og tennisklubben der driver projektet. Der arbejdes også med omstrukturering af området så der bliver plads til alle aktører.

Byfest finder sted i uge 24, hvor der kommer mange nye tiltag så som kåring af årets frivillige, gade høvdingbold osv.

Flaghejsning har været foretaget af forskellige foreninger, men systemet fungerer ikke så godt, så ny løsning søges gennem frivillige personer, der vil tage en flagdag om året.

Trafiklys/fodgænger overgang ved Ilskov Vej. Er under forhandling, Kommunen har erklæret overgangen ved Fyrrely som skolevej, der er kommet flere boliger og hundeskov. Men da Ilskov Vej er en statsvej så er det Vejdirektoratet som skal etablere overgangen.

Regnskab:

Regnskab blev gennemgået og godtaget.

Vedtægtsændringer:

Der blev vedtaget en række vedtægtsændringer for at tilpasse vedtægterne til den faktiske situation hvor der blev åbnet op for erhvervsvirksomheder som medlemmer osv.

Eventuelt.

Der blev klaget over gelænder vedligehold og effektivitet af nye lysmaster på den del af cykelstien til Herning som vejdirektoratet ejer, og der skal arbejdes på at få gjort hele cykelstien kommunal og få lys på cykelstien.

Der blev opdateret status på informations tavlens placering.

Der blev efterspurgt etablering af en gruppe af borgere der kunne hjælpe med vedligeholdelser, pyntning og andre småting i byen.

Valg til Bestyrelsen:

På valg var Søren Peder Jensen (modtog ikke genvalg) Henny Falsig (modtog ikke genvalg) Palle Madsbjerg (modtog genvalg)

Til den nye bestyrelse blev valgt: Marlene Boll, Lotte Ryø og Palle Madsbjerg (genvalgt)

Som suppleant blev valgt: Kirsten Høgsbjerg Jensen

Som revisorer blev Jens Vind og Vagn Jørgensen genvalgt.

Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 2021

Generalforsamling Sunds Borgerforening Den 15. juni 2021

Valg af dirigent.

Jens Vind blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning

Lys ved Roklubben Sunds Sø

Toilet ved Østre Søvej.

Skiltning til toilet

Mere byskov ved Thorupvej – hvad skal skoven hedde

Hundeskov i ny skov.

Området omkring Søgaarden og den gamle Camping plads

Område fornyelse torvet og første etape af hovedgaden.

Velkommen til Sunds pakken.

Aflyst jul i hovedgaden.

Fremtids visioner. (lettere adgang til Hytteskoven, Lys på cykelstien til Herning, samarbejde med Handel/Erhverv udvikle byen)

Beretning diskuteret og godkendt.

Fremlæggelse af regnskab og godkendelse

Regnskab diskuteret og godkendt.

Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingent fra 100 til 150 kr årligt.

Forslaget blev godkendt.

Valg til bestyrelsen.

Anne Marie Christensen, Martin Bøgelund, Jacob Holmsgaard og Finn Mølgaard var på valg.

Jacob Holmsgaard ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne på valg blev genvalgt og ny medlem blev.

Almind Spelling-Sørensen

Suppleant Marlene Bøgelund.

Det blev besluttet at Suppleant deltager i bestyrelses møder.

Valg af revisorer:

Vagn Jørgensen og Jens Vind blev genvalgt som revisorer.

Eventuelt: ingen indlæg under dette punkt.

Referat fra generalforsamling 2020

Generalforsamling Sunds Borgerforening 11. marts 2020

Valg af dirigent.
Jens Vind valgt til dirigent.

Bestyrelsens beretning
Flere medlemmer
Ny hjemmeside – mere aktivitet
Sunds Hovedgade
Ny skov, ingen bakker
Velkommen til nye borgere.
Toilet ved Handicapbroen
Campingpladsen
Jul i Hovedgaden
Nye byggegrunde.
Tak for hjælpen.
Beretning fremlagt diskuteret og godkendt 😊

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Regnskab fremlagt diskuteret og godkendt 😊

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Henny Falsig, Palle Madsbjerg og Søren Peder Jensen valgt til bestyrelsen.

Martin Bøgelund, Jacob Holmsgaard og Finn Mølgaard på valg i 2021

Valg af revisorer.
Vagn Jørgensen valgt til revisor

Jens Vind på valg i 2021

Eventuelt
Ikke noget

Ref. Søren Peder

Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamlingen Sunds Borgerforening den 13. marts på Søgården

Valg af dirigent
Jens Vind blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning
Søren Peder Jensen fremlagde beretningen, som blev godkendt

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Anne Marie Christensen fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Per Vallerbæk ønskede ikke at genopstille, men vil gerne påtage sig små opgave

Uden for bestyrelsen

Martin Bøgelund nyvalgt.

Finn Mølgaard, Jacob Holmsgaard og Anne Marie Christensen blev genvalgt.

Bestyrelsen består derudover af: Henny Falsig, Palle Madsbjerg og Søren Peder Jensen.

Anna Lock blev valgt som suppleant.

Valg af revisorer.
Jens Vind genvalgt. Vagn Jørgensen på valg i 2020

Eventuelt
Det blev opfordret til at deltage i affaldsindsamling søndag den 31. marts kl. 10.00 fra Brugsen, følg med på Sunds Update. Per Vallerbæk arrangere.

15 juni er det 800 år siden, at Danmarks flag faldt ned fra himlen ifølge savnet. Der bliver arrangeret tur til København for alle fanebærende foreninger. Sunds Borgerforening vil arbejde på sagen!!

Referat fra generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen Sunds Borgerforening
22.2.2018 på Søgården.

1. Valg af dirigent
Jens Vind blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning
Søren Peder Jensen fremlagde beretningen, som blev godkendt

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Anne Marie Christensen fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt

4. Indkomne forslag.
Et forslag indkommet om vedtægtsændringer i § 5.
§ 5 blev ændret til:
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling hvert år i januar kvartal.
Der indkaldes ved opslag på Borgerforeningens hjemmeside http://sundsborgerforening.dk
Senest 10 dage før.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Henny Lund Falsig nyvalgt. Finn Mølgaard og Søren Peder Jensen blev genvalgt.
Bestyrelsen består derudover af: Anne Marie Christensen. Palle Madsbjerg,
Per Vallerbæk og Jacob Holmsgaard.

6. Valg af revisorer.
Vagn Jørgensen genvalgt. Jens Vind på valg i 2019

 

7. Eventuelt
Det blev forslået at kikke på § 3 inden næste generalforsamling.

Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Referat fra den 100. ordinære generalforsamling i Borgerforeningen for Sunds og omegn på Søgården den 21. februar 2017.

Som dirigent blev valgt Jens Vind.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med en annonce i Sunds – Gjellerup avis den 8. februar.

Herefter gik man over til bestyrelsens beretning.

Den indledtes med at beskrive, foreningens jubilæum slås sammen med Sunds Multihals 50 års jubilæum.

Dette vil finde sted i perioden 8. – 10. september. Der er bestilt rigtig gammeldags halbal til lørdagen.

Derefter gik man over til at beskrive byfornyelsen i 2016.

Byparken ved Sunds Sø ved Skivevej blev indviet sammen med en fælles ny bådebro sammen med Herning Roklub, FDF og Sunds Lystbådehavn. Der mangler dog en magasinbygning på stedet.

Indkørsel Sunds syd (Sunds Hovedgade-Rute A12) er delvis renoveret, der kommer mere til foråret. Det er hensigten, at byens sydlige juletræ skal stå i området mod Pizzariet.

Byfornyelsen omfatter også to shelters i Trolleskoven sammen med et muldtoilet. Forventet fejret 12. april kl. 16. I samme ombæring opfører FDF fire shelters i Hytteskoven.

Ved Sunds sø nær Sejlklubben er der skabt bedre indsigt til vandet ved beskæring af væksterne.

Der er også opsat bænke samt midlertidige plantekasser på hovedgaden. Man afventer Herning Vands renovering af kloaker i Sunds Hovedgade i 2020.

Man afventer også nye lygtepæle. Disse skal bygges således, at der uden autoriseret elinstallatør kan tilkobles julebelysning. Den nye julebelysning blev taget i brug i 2016 med økonomisk hjælp fra byens forsyningsselskaber.

Om generationernes hus: Der søges en løsning sammen med Sunds Multicenter. Lokalhistorisk arkiv er i øjeblikket ved at flytte midlertidig ind i Sunds Bibliotek.

På Idrætsvej arbejdes der i forbindelse med opgravning af gaden med en løsning, der tilgodeser:

Åbning til Stadion, logistik omkring skolen og multicenter, parkeringsplads. Dette projekt kører uden for foreningens regi mellem skolen, multihal og kommunen.

Det er med foreningens medvirken lykkedes at få lov til at rydde 14 meter siv ved badebroen ved campingpladsen, således det igen er muligt, at bade fra søbredden i stedet for kun fra badebroen. Der var lidt problemer med at få den rigtige type ”strandsand” – men også det lykkedes til sidst.

Om genbrugsplads kunne der fortælles, at den stadig behandles på lukkede møder i Teknik & Miljøudvalget, fordi de berørte arealer endnu ikke er handlet.

Et kommunalt projekt om cykelsti ad Alhedebanen (konebanen) Herning Viborg har betydet, at der nu er lagt ny asfalt på fra Gedhus til Sunds. Der er ikke sat ekstra penge af til opgaven.

Borgerforeningen forhandler om et muldtoilet ved Sunds Sø øst. Problemet rejst på et borgermøde på Søgården i efteråret.

Ved kræmmermarkedet blev Lokalhistoriske forenings projekt Lyden af Sunds præsenteret. Bestyrelsen kan se, at der er en mulighed for at udvide det til at omfatte Alhedestien.

Bestyrelsen bad om tilkendegivelse om støtte til nogle specifikke arbejdsgrupper. Hovedårsagen ligger i, at Handelsstandsforeningen ikke fremover kan påtage sig at afholde julemarked med afspærring af Sunds Hovedgade mm. Borgerforeningen spørger derfor generalforsamlingen om det er en opgave foreningen skal tage på sig.

Der vil derfor være følgende arbejdsgrupper:

Byens Flag: Henrik Sørensen er tovholder, har kørt flere år nu efter at Flag Ejner standsede.

Sct. Hans, 100 års jubilæet, Julelys op og ned, Julemarch/julemarked/gågade, lystbådehavn.

Sluttelig blev foreningens hjemmeside og Sundsportalen omtalt.

Debatten gav mange input til bestyrelsen og tilsagn om støtte. Bl.a. ser det ud til at lystbådehavnen kan få den nødvendige tilslutning til, at der kan være en ansvarlig bestyrelse på dette område.

Der var ligeledes støtte til såvel julebelysning som julemarchen.

Den efterfølgende gennemgang af regnskabet blev godkendt.

Ad valg: Svend Erik har på grund af regler om offentlig ydelse måtte trække sig fra bestyrelsen.

I hans sted blev valgt Per Vallerbæk Christensen.

Anne Marie og Finn blev genvalgt. Det samme med revisor Vagn.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen var der er debat om der skulle hæves kontingent, eller hverves flere medlemmer. Forsamlingens grundholdning var, der skulle skaffes flere medlemmer. Der kom flere gode forslag til bestyrelsen at arbejde med. Et enkelt medlem tilbød faglig assistance. Marketing var hendes job.

Referat fra generalforsamling 2016

Sunds Borgerforening Generalforsamling 2016

Dato 22. februar 2016
Sted: Sunds Multicenter
Dagsorden:
1)Valg af dirigent.
2)Formandens beretning.
3)Fremlæggelse af årsregnskab
4)Indkomne forslag
5)Valg af medlemmer til bestyrelsen
6)Valg af revisor
7)Eventuelt

1) Valg af dirigent:

Jens Vind blev valgt til Dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var blevet gyldig indkaldt og kunne gå i gang.
2) Formandens beretning: Henrik aflagde formandens beretning som omhandlede om status på byfornyelsen hvor Søparken gennemføres i 2016. Generationernes hus er også i afgørende fase samt udskiftning af lysmaster i hovedgaden. Ligeledes gennemgik han årets gang i foreningen.
3) Fremlæggelse af regnskab
Anne Marie præsenterede et regnskab med et overskud på 7634 kr og en egenkapital på 49067 kr.
Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt.
4) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Henrik, Søren Peder, og Palle. Henrik ønskede ikke genvalg mens de to andre modtog genvalg. Da der ikke var forslag, valgte man at gå videre med en mindre i bestyrelsen hvilket er inden for reglerne.
6) Valg af revisorer: Revisorerne modtog genvalg.
7) Eventuelt

Det blev drøftet om Borgerforeningen som til næste år bliver 100 år og Multicenter Sunds som bliver 50 år skal fejre de to jubilæer sammen, det vil de to bestyrelser drøfte senere.

Referent

Palle

Referat fra generalforsamling 2015

Sunds Borgerforening Generalforsamling 2015

DATO: 16. februar 2015
STED: Forsamlingshuset
Deltagere fra bestyrelsen:

Henrik
Torben
Anne Marie
Jacob
Carsten
Afbud:

Palle
Søren
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent

Jens Vind blev valgt og han kunne kundgøre at generalforsamlingen var adviseret i god tid
i lokalavisen og dermed kendt gyldig.

Ad 2. Formandens beretning

Henrik aflagde beretningen på foreningens vegne han kom bl.a. ind omkring tiltagene
omkring byfornyelsen og den nye strukturplan for Sunds. Disse tiltag er blevet til i et godt
samarbejde mellem kommunen, borgerne og foreningen.
Herefter kom han ind omkring de øvrige aktiviteter som Sct. Hans bålet, Kræmmermarkedet,
By festen og Jule arrangementet.
Foreningssamarbejdet, den nye Sundsportal og Flaglauget blev også berørt.
Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Anne Marie præsenterede regnskabet som udviste et l underskud på 17.057 DKK. Og en
egenkapital på knap 41.332 DKK. Regnskabet blev godkendt og taget til efterretning.

Ad 4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg fra bestyrelsen var Anne Marie, Søren Peder og Carsten. Anne Marie og Søren
Peder ønskede genvalg Søren havde tilkendegivet dette inden Generalforsamlingen, mens
Carsten ønskede at trække sig. Bestyrelsen foreslog Finn Mølgaard og Svend Erik Nielsen
Alle blev valgt.
Som suppleanter var der genvalg til Kirsten Husak og Vera

Efter valget takkede Henrik Carsten for sin store indsats i foreningen.

Ad 6. Valg af revisorer

Der var også genvalg til posten som revisorer med Jens Vind.

Ad 7. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen var der et spændende indlæg af Christel fra CB Byfornyelse om
aktiviteterne i by udviklingen.

Referent
Henrik